മലയമ്മ, മോയിന്‍

മലബാർ സമരം: കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചെറുത്തുനിൽപും പാലക്കാംതൊടിക അബൂബക്‌ർ മുസ്‌ലിയാരും / ‍ഡോ. മോയിന്‍ മലയമ്മ - 02 - Camp Sayyid. Malappuram. Grace Educational Association, 2020 - 1921-2021 ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്‍റെ നൂറുവര്‍ഷങ്ങള്‍ .

1921-2021 Khilafat Samarathinte 100 Varshangal

9788194163794


History
Malabar History
Malabar Revolt
Malabar Rebellion
1921 Malabar Rebellion

954.83035 / MOY/M

Powered by Koha